Екоинспекциите са извършили 40 проверки по Черноморието

Регионалните инспекции във Варна и Бургас са проверявали сигнали и жалби на граждани, медии и НПО за дейности, нарушаващи природните местообитания – пясъчни дюни, спазване на режимите в защитените територии, замърсявания с битови и строителни отпадъци, нерегламентирано заустване на отпадъчни води. Издадени са 11 предписания по Южното Черноморие, 9 АУАН